Sürdürülebilir Turizm

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

Günümüzde turizm sektörü giderek büyüyor ve insanlar dünyanın farklı köşelerini keşfetmek için seyahat etmek istiyor. Ancak bu büyüme beraberinde çevresel ve sosyal sorunları da getiriyor. İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, kültürel erozyon ve yerel toplumların etkilenmesi gibi sorunlar, turizmin sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor. İşte bu noktada, sürdürülebilir turizm hizmetleri önem kazanıyor.

Sürdürülebilir turizm, turizm faaliyetlerini çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan dengeli bir şekilde yöneterek gelecek nesillerin de doğal ve kültürel kaynaklardan faydalanabilmesini sağlamayı hedefleyen bir yaklaşımdır. ECP Danışmanlık olarak, sürdürülebilir turizm ilkelerini benimseyerek sektördeki paydaşlarımıza bu konuda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Doğal Kaynakların Korunması: Sürdürülebilir turizm hizmetlerinde doğal kaynakların korunması en önemli hedeflerden biridir. Turistlerin doğal alanlarda bilinçli bir şekilde gezmeleri ve çevreyi korumaları teşvik edilmektedir. ECP Danışmanlık olarak, turistik bölgelerde doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak, enerji verimliliği projeleri geliştirmek ve atık yönetimi konularında destek vermek gibi çalışmalara odaklanıyoruz.

Yerel Toplumların Desteklenmesi: Sürdürülebilir turizm hizmetlerinin bir diğer önemli yönü, yerel toplumların ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesidir. Turizm faaliyetleri yerel ekonomilere katkı sağlamalı ve istihdam olanakları yaratmalıdır. ECP Danışmanlık olarak, turizm projelerinin yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak, yerel üreticilere ve geleneksel el sanatlarına destek vermek gibi çalışmalar yapmaktayız. Aynı zamanda, yerel toplumların kültürel değerlerini korumalarına ve paylaşmalarına olanak tanıyacak projeleri desteklemekteyiz.

Eğitim ve Farkındalık: Sürdürülebilir turizmin başarılı olabilmesi için turistlerin ve sektör çalışanlarının bilinçli olması önemlidir. ECP Danışmanlık olarak, turistlere çevre dostu davranışları teşvik etmek, yerel kültür ve doğal çevre hakkında farkındalık yaratmak amacıyla eğitim programları düzenlemekteyiz. Aynı zamanda, turizm işletmelerinin sürdürülebilirlik konusunda bilinçlenmesi için seminerler ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Gelecek Nesiller İçin Sorumluluk: Sürdürülebilir turizm hizmetleri, doğayı ve kültürel mirası koruyarak gelecek nesillerin de turizm olanaklarından faydalanabilmesini sağlamayı hedefler. Bu nedenle, ECP Danışmanlık olarak uzun vadeli stratejiler ve projeler geliştiriyor, sürdürülebilir turizmi destekleyen politikaların oluşturulmasında paydaşlarımıza danışmanlık yapıyoruz.

ECP Danışmanlık olarak, sürdürülebilir turizm hizmetleriyle sektördeki paydaşlarımıza yol göstermek ve geleceğe yönelik bir turizm anlayışının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Siz de turizm işletmenizin sürdürülebilirlik performansını artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bize başvurabilirsiniz.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROGRAMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

  • Turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri
  • Basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesisler

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM FAYDALARI

  • Turizm faaliyetlerinin çevre, ekonomi ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlar.
  • Bir turizm işletmesinin sürdürülebilir turizm pratiklerine uygunluğunu gösterir ve turizm sektöründe sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefler.
  • Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı I. Aşama Belgesi alınarak doğrudan konaklama tesisi turizm işletmesi belgesi veya basit konaklama turizm işletmesi belgesinden turizm işletmesi belgesine geçiş başvurusu yapabilme imkanı sağlar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM STANDARTLARI AŞAMALARI

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartları üç aşama halinde olup,

  • Aşama Belgesinin (14 Kriter), turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamı için 31.12.2023 tarihine kadar,
  • II. Aşama Belgesinin (29 Kriter) 31.12.2027 tarihine kadar,
  • Aşama Belgesinin (42 Kriter) 31.12.2030 tarihine kadar Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı web sayfasında (https://tga.gov.tr) belirtilen koşullarda ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla alınması zorunludur.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DANIŞMANLIĞI SÜRECİNDE ECP DANIŞMANLIĞIN ROLÜ NASIL İŞLİYOR?

·        1. ADIM – GAP ANALİZİ

Kurumun belirlediği hedef doğrultusunda inceleme yapılarak hedeflenen şartlar ile mevcut durum arasındaki farklar raporlanır ve eksikliklerin giderilmesi için yöntemler ortaya konur. Proje kapsamında hızlı, verimli, hedefe yönelik çalışmayı planlamak ve sonraki adımların maliyetini belirgin şekilde düşürmek amaçlanır.

·        2. ADIM – KAPSAM BELİRLENMESİ

Kuruluş bünyesinde iç ve dış hususların belirlenmesi, Sürdürülebilir Turizm ile ilgili tarafların belirlenmesi ve bu ilgili tarafların etkileşiminin belirlenmesi ile birlikte Sürdürülebilir Turizmin kapsamının tam olarak belirlenmesi sağlanır.

·        3. ADIM – SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM EKİBİNİN BELİRLENMESİ

Kuruluş bünyesinde Sürdürülebilir Turizm Ekibi ve sorumlulukları belirlenir.

 

·        4. ADIM – PROJE PLANININ OLUŞTURULMASI

Sürdürülebilir Turizm Ekibi ile bir Gantt proje planı hazırlanır (Bir projenin başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için planlı bir yönetim gereklidir. Projede görev alanlar arasındaki bağların kurulması, iş paketlerinin detaylı bir şekilde tanımlanması ve süreç takibinin yapılması gerekmektedir).

 

·        5. ADIM – EĞİTİMLERİN PLANLANMASI

Sürdürülebilir Turizm için temel eğitimlerin verilmesinden oluşur Kuruluş içerisinde tüm çalışanlar ve gerektiği durumda üçüncü taraflara da Sürdürülebilir Turizm ile ilgili farkındalık eğitiminin verilmesi sağlanır.

 

·        6. ADIM – RİSK DEĞERLENDİRME

Kapsam dahilindeki birimlerle risk değerlendirme metodolojisinin oluşturulması ve risk değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanır. Hedefler ve fırsatlar tanımlanır.

 

·        7. ADIM – DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA

Sürdürülebilir Turizm içerisinde standardın gerektirdiği yazılı bilgilerin oluşturulmasında destek rolü oynayacak dokümantasyonun hazırlanmasında danışman önderliğinde birebir çalışma yapılır ve hazırlanan dokümanların kurum içinde yayımlanmasıyla uygulama aşamasına geçilir.

 

·        8. ADIM – STANDART KRİTERLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE DENETİM KAYITLARININ OLUŞTURULMASI

Proje planında belirtilen tarihlerde personelimiz ile planlı iç analiz gerçekleştirilecek, uygulamada karşılaşılan bulgular raporlanacaktır. Analiz akabinde Sürdürülebilir Turizm Danışmanlık sürecinin her bir kriteri ve alt kriterleri için denetim kayıtları oluşturulur.

 

·        9. ADIM – BELGELENDİRME DENETİMİ

Sürdürülebilir Turizm belgelendirilmesi için belgelendirme firmasının seçilmesi konusunda çözüm ortağı olduğumuz firma ile anlaşmanızı sağlayarak denetim sırasında sizlere eşlik ediyoruz.